1 Comment

به نظر من امیر مهرانی یکی از بهترین نوابغ ایران است از امیر مهرانی به خاطر همه چیز که به من یاد داده است تشکر می نمایم.

Expand full comment